Πολιτική Ποιότητας

H Pelagus O.E. , ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της. Για τον σκοπό αυτό, εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), εναρμονίζοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Pelagus O.E. είναι:

Κατασκευή και Φιλοξενία Ιστοσελίδων – εφαρμογών | Υπηρεσίες Πληροφορικής | Μελέτες και παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα αντικείμενα ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με γνώμονα τις παρακάτω 4 αρχές:

 • Να αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της Pelagus O.E.
 • Να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών, με την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.
 • Να εξασφαλίσει την προσαρμογή και την αξιοποίηση του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εργαζομένων στον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα της πληροφορικής.

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της Pelagus O.E. εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • Να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.
 • Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών κ της, καθώς και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Η συνολική εφαρμογή των Αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους μέσω των ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση.
 • Του καθορισμού και της παροχής των αναγκαίων πόρων, της παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης στο προσωπικό και της βελτίωσης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεών του.
 • Της παρακολούθησης των διεργασιών της εταιρείας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών.

Η Διοίκηση της Pelagus O.E. υποστηρίζει πλήρως την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.