Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Drupal 9

Περιγραφή έργου

Η ΕΥΔ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Για το εν λόγω εγχείρημα έχει συγκροτηθεί Ομάδα Σχεδιασμού στην οποία μετέχουν στελέχη της Υπηρεσίας αλλά και τεχνοκράτες εγνωσμένου κύρους. Ύστερα από συστηματικές συνεδριάσεις και διεξοδικές συζητήσεις καταρτίζονται κείμενα τα οποία και αποτελούν τη βάση για τη διαβούλευση και την περαιτέρω σύνταξη του Προγράμματος.

Η προσέγγισή μας

Custom Design | Responsive Design | Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ